Svadobný poradca I.

Podľa slovenského práva je možné manželstvo uzatvoriť dvoma spôsobmi – civilným alebo cirkevným sobášom. Po uzavretí civilného sobáša sa dá absolvovať aj cirkevný obrad. Žiadosť a doklady predkladajú snúbenci na príslušnom matričnom úrade bez ohľadu na to, či bude manželstvo uzavreté pred orgánom štátu, cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

Žiadosť o uzavretie manželstva podávajú osobne obaja partneri na matričnom úrade, kde má jeden z nich trvalý pobyt. Správny poplatok zaplatí len jeden zo snúbencov tomu matričnému úradu, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzatvára alebo ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky.

 Doklady potrebné na uzavretie manželstva občanov SR:

 1. Doklad o štátnom občianstve
 2. Potvrdenie o pobyte
 3. Úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o vdovca alebo vdovu. Právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú. Prípadne právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné.
 4. Doklad o rodnom čísle, ak potrebné údaje neobsahuje občiansky preukaz

Doklady potrebné na uzavretie manželstva občana SR v zahraničí:

 1. Rodný list
 2. Osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva, ktoré vydáva príslušný matričný úrad podľa miesta trvalého, alebo posledného trvalého pobytu štátneho občana SR. Jeho platnosť je 6 mesiacov odo dňa vydania. Ak sa štátny občan SR trvale zdržuje v cudzine, vydá mu osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine zastupiteľský úrad SR.
 3. Rozvedený(á) musí predložiť právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo jeho vyhlásenie za neplatné
 4. Vdovec (vdova) predkladá úmrtný list manželky (manžela)
 5. Platný občiansky preukaz, ktorý obsahuje zároveň aj doklad o štátnom občianstve, bydlisku a rodnom čísle

Sobáš v kostole

Rímskokatolícky sobáš

V mieste, kde plánujete svadbu uskutočniť, zájdete na farský úrad a dohodnete si termín sobáša. Niektoré farnosti požadujú potvrdenie termínu 6 mesiacov pred svadbou, štandardne ide o 3 mesiace.

Farský úrad bude požadovať údaje svedkov (vyhotovte si kópie ich občianskych preukazov) a váš rodný list v prípade, že ste na farnosti neboli pokrstení. Svedkovia nemusia byť veriaci ani pokrstení. Rozvedený partner predkladá farnosti kópiu rozsudku o rozvode civilného manželstva.

Podmienkou na uzavretie manželstva v kostole je zvyčajne sviatosť krstu, prvé sväté prijímanie a absolvovanie predmanželskej prípravy. Birmovka nie je nevyhnutná. Snúbenci, ktorí sú iba pokrstení, potrebujú k žiadosti o povolenie uzavrieť manželstvo aj dvoch svedkov, ktorí žiadosť podpíšu (nemusí ísť o svedkov k sobášu). Ak jeden zo snúbencov nie je pokrstený, je iného vierovyznania alebo je rozvedený, svedkovia podpisujú žiadosť o dišpenz, ktorý sa odosiela miestnemu biskupovi.

Na uzatvorenie manželstva mimo kostola pred katolíckou cirkvou je potrebný súhlas biskupa. Sobáš v rámci katolíckej cirkvi nie je spoplatnený. Snúbenci však zvyknú po obrade prispievať symbolicky na oferu.

Gréckokatolícky sobáš

Termín a čas sobáša je potrebné oznámiť farnosti aspoň 3 mesiace vopred. Doklady, ktoré je potrebné priniesť na farský úrad sú rovnaké ako v prípade rímskokatolíckeho sobáša. Podmienkou na uzavretie manželstva je absolvovanie predmanželskej prípravy. Jeden z partnerov by mal byť gréckokatolík, teda byť pokrstený a birmovaný.

Ak jeden z partnerov nie je katolík, postupuje sa rovnako ako v prípade rímskokatolíckeho obradu. Sobáš je bezplatný, manželia zvyknú prispieť milodarmi.

Evanjelický sobáš

O evanjelický sobáš je potrebné požiadať 3 až 4 mesiace pred termínom svadby. Aspoň jeden z partnerov by mal byť evanjelik. Podmienkou je absolvovanie pastorálnej prípravy, byť pokrstený a konfirmovaný. Ak niektorý zo snúbencov nie je konfirmovaný, po pastorálnej príprave by mal podstúpiť konfirmáciu. Sobáš sa však môže uskutočniť aj v prípade, že ju odmietne. Povolené je aj uzavretie manželstva, ak je jeden zo snúbencov neveriaci alebo iného než kresťanského vyznania. Rozvedení alebo ľudia s nemanželskými deťmi musia požiadať o dišpenz od biskupa.

Ak nemá aspoň jeden partner trvalé bydlisko v mieste uzavretia manželstva, je potrebný súhlas od evanjelického farára alebo farárky, v ktorom má evanjelický partner trvalé bydlisko. Za obrad sa neplatia poplatky, možno však obetovať milodary.

Zážitkový obrad je iba pre vytrvalých

Miesto, na ktorom dôjde k uzavretiu manželstva, schvaľuje matričný úrad, do ktorého správneho obvodu toto miesto spadá. Ak sa rozhodnete pre zážitkový obrad, napríklad v balóne alebo pod vodou, adrenalín budete potrebovať aj pri vybavovaní povolenia od slovenských úradov.

Správne poplatky pri uzavretí manželstva

Povolenie uzavrieť manželstvo pred matričným úradom ak jeden zo snúbencov má trvalý pobyt v danej mestskej časti : bez poplatku

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR: 16,50 €
Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR: 16,50 €
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby: 16,50 €
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti: 66,00  €
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami: 33,00 €
Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom: 66,00 €
Uzavretie manželstva medzi cudzincami: 165,00 €
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt: 199,00 €

Poznámka: Od poplatku za povolenie a uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.

Za sobáš mimo úradne určenej miestnosti, ktorá by mala byť vhodná na výkon slávnostného aktu (zvyčajne ide o zámok, hrad, reštauráciu, či hotel), si priplatíte. Obce si ho môžu upravovať individuálne a účtujú ho ako náhradu za zvýšené náklady spojené so sobášom.

Patálie s priezviskom

Súčasťou žiadosti, ktorú snúbenci podávajú na matrike pred uzavretím manželstva, je dohoda o priezvisku. V žiadosti sa môžu snúbenci dohodnúť na tom, že si žena ponechá popri mužovom priezvisku aj svoje dievčenské. Ak je rozvedená a rodné priezvisko je odlišné, tak si môže ponechať iba to priezvisko, s ktorým vstupuje do manželstva.

Ak chce nevesta používať manželovo priezvisko bez prechyľovania - v mužskom tvare a bez koncovky „-ová” - má podľa Viery Zámečníkovej, vedúcej matričného úradu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto dve možnosti:

 • Pri podaní žiadosti o uzavretie manželstva môže do žiadosti napísať, že má inú národnosť ako slovenskú. V takomto prípade za úpravu priezviska hneď v prvom výpise sobášneho listu neplatí poplatok.
 • Ak si nevesta uvedie do žiadosti slovenskú národnosť, tak po sobáši môže písomne požiadať matriku o výpis bez prechyľovania. Poplatok za nový sobášny list je 5 eur.

„Zákon nehovorí o časovej lehote, takže nevesta môže, obrazne povedané, podať žiadosť o 5 minút po sobáši, rovnako ako aj o 5 rokov,“ hovorí V. Zámečníková. „V praxi to robíme tak, že nevesta vyplní žiadosť bez prechyľovania ešte pred sobášom a hneď po obrade jej vydáme sobášny list v požadovanom tvare. Za tento úkon zaplatí správny poplatok vo výške 5 eur.“

Po svadbe si vymeňte doklady

Pred odchodom na medové týždne sa oplatí nahlásiť zmenu priezviska na úradoch, v bankách či poisťovniach. Doklady so starým údajom totiž po určitej lehote strácajú platnosť a za oneskorené nahlásenie hrozí v niektorých prípadoch pokuta.

Občiansky preukaz

O vydanie nového občianskeho preukazu je potrebné požiadať na okresnom riaditeľstve Policajného zboru podľa miesta trvalého pobytu do 30 dní od neplatnosti občianskeho preukazu. Za nedodržanie lehoty hrozí v blokovom konaní pokuta do výšky 33 eur. K žiadosti je potrebné predložiť sobášny list a zaplatiť poplatok 4,50 eura.

Cestovný doklad

Podľa zákona o cestovných dokladoch je držiteľ pasu povinný odovzdať neplatný cestovný doklad bezodkladne, inak mu hrozí pokuta do 33 eur. Za nový cestovný pas, ktorý mu príslušné okresné riaditeľstvo Policajného zboru vydá do 30 dní, zaplatí 33 eur.

Osvedčenie o evidencii vozidla

Na pracovisku evidencie vozidiel je potrebné nahlásiť zmenu údajov do 15 dní. Nové papierové osvedčenie o evidencii a čipovú kartu osvedčenia dostanete za poplatok 12 eur. Za nedodržanie lehoty vám môže polícia vyrubiť v blokovom konaní pokutu do výšky 33 eur.

Vodičský preukaz

Zmenu osobných údajov je potrebné nahlásiť príslušnému okresnému dopravnému inšpektorátu do 7 dní. Neoznámením zmeny osobných údajov do stanovenej lehoty sa dopúštate priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Podľa Borisa Križánka z odboru dokladov a evidencií Prezídia Policajného zboru v Bratislave možno za tento priestupok uložiť pokutu v správnom konaní do 100 eur a v blokovom konaní do 50 eur. Za vydanie vodičského preukazu do 30 dní zaplatíte správny poplatok vo výške 6,50 eura.

Preukaz poistenca

Zmenu priezviska je potrebné poisťovni nahlásiť najneskôr do ôsmich dní. Poistenec predkladá v poisťovni kópiu sobášneho listu alebo vyplnené tlačivo poisťovne. Za nesplnenie oznamovacej povinnosti hrozí pokuta 331 €.

Poistenie (životné/neživotné)

V súvislosti s nenahlásením zmeny priezviska poisťovne upozorňujú na problematické doručovanie poštových zásielok určených do vlastných rúk klientiek. Ak sa chcete problémom vyhnúť, oznámte zmenu priezviska v čo najkrajtšej možnej dobe vo všetkých poisťovniach, v ktorých máte uzatvorenú poistnú zmluvu.

Banky

Zmena priezviska je dôvodom k osobnej návšteve banky kvôli vyhotoveniu nového podpisového vzoru. Niektoré banky ho spoplatňujú, iné ho vyhotovia bezplatne pri predložení sobášneho listu. Banky môžu požadovať nový občiansky preukaz so zmeneným priezviskom.

Sociálna poisťovňa

Zmenu priezviska nahlasuje Sociálnej poisťovni zamestnávateľ, ktorého je zamestnanec povinný o tejto skutočnosti informovať. Ak je samostatne zárobkovo činná osoba povinne nemocensky a dôchodkovo poistená, zmenu priezviska je povinná oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne do 8 dní. To isté platí aj pre dobrovoľne poistenú osobu.

Zmenu údajov je rovnako potrebné nahlásiť lekárom, u ktorých máte založenú zdravotnú kartu, a aktualizovať aj všetky platné zmluvy, napríklad nájomnú, zmluvu o dielo, autorskú zmluvu a podobne.

Dobrá rada na záver: Ak aj ste ochotní zaplatiť za bezstarostný priebeh životnej udalosti, nepočítajte s tým, že všetko vybaví svadobná agentúra. Zmenou priezviska strácajú platnosť osobné doklady. Pri aktualizovaní údajov je potrebné myslieť aj na poistky či zmluvy uzatvorené v bankách. Pripravte sa na maratón vybavovačiek a poplatkov. Inak hrozia pokuty a nepríjemnosti pri vyzdvihovaní poštových zásielok.

 

Zdroj: www.etrend.sk

 

Ďalšie články na blogu:

Dôstojný okamžik alebo zájazd japonských turistov?

V tomto článku by som chcel osloviť všetkých svadobných hostí, ktorí sa rozhodli na svadbe k ...

Models Shooting – Wedding Show Bytča 2015

Floristi Ondřej Vystrčil Timasz Max Kuczyński Dress designer Róbert Bartolen   ...

 


Leave a Comment